Pravidla soutěže na Facebooku

Pravidla soutěží pořádaných na www.facebook.com

Organizátor a pořadatel soutěže:
Gepex s.r.o.
Kuřimská 21a
Brno 621 00
IČO: 26931150
DIČ: CZ26931150
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46277
(dále jen „Organizátor“)


Termín a místo trvání soutěže:
Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách https://www.facebook.com/milwaukeegepex/ a to v době
uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím
vyhlášení.


Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je
registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový
účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“): Soutěže se nemohou
zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve
vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Průběh a principy soutěží:
Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/milwaukeegepex/. Účastníci se zapojí do
soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek
podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém postu
Organizátora. Z účastníků, kteří splní podmínky soutěže vylosuje Organizátor výherce. Počet výherců bude určen
vždy v oznámení příslušné soutěže. Účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem
Účastníka je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

Oznámení a předání výher:
Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich
facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce
https://www.facebook.com/milwaukeegepex/. Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to
do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána
jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů
od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za
ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při
vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry:
Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění
dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena
Organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžních příspěvků:
Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora
protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků
či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Facebook profil odporuje
pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet
nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného
pracovníka společnosti Facebook. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali
případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat
a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí
bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět
důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:
Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního
omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se
soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli
pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím
vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za
podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě
další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti
na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem,
pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepříslušížádná dodatečná finanční či nefinanční
odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:
Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s
tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové
jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to
jak pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže tak i ve své marketingové databázi za
účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou
vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Postupy, závazky a práva subjektu údajů
(Účastníků) jsou podrobně uvedeny na webových: stránkách /podminkyochrany-osobnich-udaju/

Další důležité podmínky soutěží:
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže.
V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn
neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez
jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.
Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez
náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou
dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti
Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi,
nikoliv Facebooku. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníky a Organizátorem řídí právním řádem České
republiky.

V Brně dne 10.05.2021

Ing. Jan Šlesinger
Gepex s.r.o.